S K I L L S T H A T M A T T E R: P H O T O G R A P H E R' S E Y E: On-location, Newport, RI

George Delany, Photographer
On-location, Newport, RI, P H O T O S H O O T

Jewelry photography, on location in Newport, Rhode Island, a hot summer morning in August.